Centerrådet

Centerråd Køge Vest

                             

Bjæverskov - Borup - Ejby


Centerrådet holdt stiftende møde den 24. maj 2007.


§ 1. Navn og hjemsted. Rådets navn er: Centerråd Køge Vest. Bjæverskov-Borup-Ejby.


§ 2.  Formål og Opgaver. At formidle aktiviteter, kultur og underholdning, at støtte op om brugerindflydelse for ældre og brugere i området. At styrke samarbejdet med frivillige organisationer på ældreområdet. At sikre at det kommunale tilskud til aktiviteter anvendes hensigtsmæssigt og til størst glæde og gavn for brugerne.


§ 3. Brugere er alle ældre i området, samt brugere der benytter centrene.


§ 4. Sammensætning og valg af Centerråd. Centerrådet består af 5-7 (eller 9) medlemmer. Centerrådets medlemmer vælges fra: Brugergruppen, Pensionistforeninger, Ældreorganisationer, Centrebestyrelser m.fl. 3 medlemmer er på valg ulige år, og 4-6 melemmer på lige år. Der vælges hvert år 2 suppleanter. Der vælges hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Centerrådet konsttuerer sig selv med: Formand. Næstformand. Kasserer, Sekretær. Hvis der ikke er noget medlem fra Køge Seniorråd i Centerrådet, deltager hun/han som tilforordnet.


§ 5. Centerrådsmøder. Centerrådet afholder møder efter behov, dog mindst en gang pr. kvartal. Suppleanter kan deltage i møderne. Der skal foreligge en dagsorden til møderne, der mindst indeholder: 1 Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat. 3. Orientering fra formand/medlemmerne. 4. Regnskab. 5. Forslag til behandling/beslutning. 6. Næste mødedato. 7. Eventuelt.

§ 6.Årsmøde. Årsmødet afholdes i marts måned og indkaldes senest 3. uger før, ved opslag i Centrene og annoncering i lakale aviser. Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde 14 dage før afholdelse af årsmødet. Formanden sørger for formidling til centerrådsmedlemmerne senest 8 dage før årsmødet afholdes. Dagsorden for det ordinære årsmøde omfatter: 1. Valg af dirigent. 2. Centerrådets beretning v/formanden. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af 3-4 (eller 6) medlemmer 6. Valg af 2 suppleanter. 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 8. Eventuelt.


§ 7. Ekstraordinært årsmøde. Ekstraordinært årsmøde afholdes såfremt 1/3 del af Centerrådet eller mindst 10 brugere finder det nødvendigt og fremsender skriftlig begrundelse. Det påhviler formanden at udsende orientering og indkaldelse til ekstraordinært årsmøde efter samme regler som til det ordinære årsmøde. 


§ 8. Beslutninger. Beslutninger træffes ved simpelt stemme flertal.


Godkendt i Centerrådet den 6. marts 2008.

Copyright  ©  All Rights Reserved